Registrace
  Kovový nábytek Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní a záruční podmínky pro prodej zboží KOVOS družstvo Teplice a užívání poptávkového katalogu na webu

1. Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní a záruční podmínky (dále v textu též jen OZP) upravují základní pravidla prodeje zboží - kovového nábytku z výrobního sortimentu KOVOS družstvo Teplice . zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, a kteří mají své sídlo na území Evropské unie. Tyto OZP současně vymezují pravidla pro používání poptávkového katalogu na webu www. kovos.cz a www.konfigurace-stolu.cz, (dále jen katalog), určeného k zaslání poptávky na prodej kovového nábytku ze sortimentu prodávajícího, (dále jen zboží). Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH.

2. Vymezení smluvních stran

2.1 Prodávající:

Prodávajícím je právnická osoba KOVOS družstvo Teplice, Okružní 300, 407 25, Verneřice, IČ: 00029289, (dále v textu OZP též jen prodávající).

2.2 Zákazník (kupující):

Zákazníkem (kupujícím) se pro účely těchto podmínek rozumí subjekt, který není spotřebitelem, tedy zpravidla podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není spotřebitelem, která má své sídlo na území Evropské unie. Ta část Obchodních podmínek, která upravuje prodej za využití katalogu platí pouze pro kupujícího, který je u prodávajícího zaregistrován postupem uvedeným v katalogu a který prostřednictvím katalogu zašle výrobci poptávku (objednávku).

3. Uzavření kupní smlouvy

Iniciativu pro uzavření kupní smlouvy (nabídku nebo poptávku) může učinit zákazník nebo prodávající, a to ústně, telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Jakmile je na základě předsmluvních jednání stran dosaženo dohody o obsahu smlouvy a zákazník projeví vůli smlouvu tohoto obsahu uzavřít, vyhotoví prodávající o obsahu ujednání se zákazníkem dokument „Potvrzení zakázky“, jehož obsah je obsahem kupní smlouvy. Součástí obsahu smlouvy jsou rovněž tyto OZP. Odesláním dokumentu „Potvrzení zakázky“ prodávajícím zákazníkovi se má kupní smlouva za uzavřenou. V případě požadavku kupujícího na dodání nestandardního provedení zboží je nutno tyto požadavky na změny oproti standardu uvést před uzavřením kupní smlouvy (potvrzení zakázky),, přičemž prodávající přijímá závazek k dodání nestandardního provedení zboží uvedením jeho popisu v potvrzení zakázky.. Zákazník, který je u prodávajícího zaregistrován postupem uvedeným v katalogu, zašle prodávajícímu poptávku tak, že vloží příslušné položky zboží do elektronické objednávky. Po vložení do objednávky může kupující obsah objednávky zboží ještě upravit, volit počet kusů, barvu, a specifické vybavení. Po odeslání objednávky zobrazí systém hlášení o odeslání objednávky, objednávka se v katalogu zařadí do seznamu objednávek se statusem „odeslaná“. Prodávající zpracuje objednávku a na jejím základě zašle zákazníkovi dokument Potvrzení zakázky, jehož obsah je obsahem kupní smlouvy. Součástí obsahu smlouvy jsou rovněž tyto OZP. Kupní smlouva se zákazníkem, který je u prodávajícího zaregistrován postupem uvedeným v katalogu, uzavřená na základě objednávky zaslané z katalogu, je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající odešle zákazníkovi „Potvrzení zakázky“. Kupující je oprávněn již uzavřenou kupní smlouvu zrušit zaplacením odstupného. Smlouva se v takovém případě zrušuje k okamžiku, kdy budou splněny obě následující podmínky : 1. - částka odpovídající odstupnému bude uhrazena na účet prodávajícího a 2. - prodávajícímu bude doručeno oznámení o zrušení smlouvy zaplacením odstupného Výše odstupného činí 40 % z kupní ceny objednaného zboží, pokud ke zrušení smlouvy dojde méně než 15 dnů před sjednaným termínem dodání zboží, nebo 10 % z kupní ceny objednaného zboží, pokud ke zrušení smlouvy dojde více než 14 dnů před sjednaným termínem dodání zboží.

4. Platební podmínky

Kupní cenu za zboží uhradí zákazník způsobem sjednaným v Potvrzení zakázky. O úhradě kupní ceny vystaví a doručí prodávající zákazníkovi fakturu - daňový doklad.

5. Dodací podmínky

V ceně zboží uvedené v ceníku nebo v katalogu prodávajícího není zahrnuta cena dopravy, cena je tedy stanovena na podmínky EXW dle INCOTERMS. Cena dopravy, pokud je sjednáno, že dopravu zajišťuje prodávající, je vždy sjednána samostatně ke každé konkrétní dodávce zboží a je uvedena v Potvrzení zakázky. Zboží je možné vyzvednout i v provozovně prodávajícího k dopravě vlastními dopravními prostředky zákazníka. Požadovaný způsob dopravy může zákazník, v případě prodeje na základě objednávky z katalogu, uvést v „poznámce objednávky“, nebo jej, v ostatních případech, sjednat s obchodním oddělením prodávajícího. Dodací podmínky včetně ujednání o ceně dopravy jsou vždy uvedeny v „Potvrzení zakázky“. Nebezpečí škody na předmětu prodeje přechází na kupujícího okamžikem jeho naložení do dopravního prostředku kupujícího nebo naložením do dopravního prostředku s určením pro kupujícího.

6. Storno objednávky - vrácení zboží

Vrácení zboží nebo zrušení uzavřené kupní smlouvy, s výjimkou jejího zrušení zaplacením odstupného podle čl.3 OZP, je možné výlučně na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. 7. Výhrada vlastnického práva Prodávající si vyhrazuje ke zboží, které je předmětem prodeje, vlastnické právo a kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny. Na výzvu prodávajícího je kupující povinen, nezaplatí-li kupní cenu včas a zcela, potvrdit toto ujednání o výhradě vlastnického práva svým úředně ověřeným podpisem, přičemž nesplnění této povinnosti zakládá prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit a nárokovat vedle vrácení zboží i smluvní pokutu ve výši jedné poloviny kupní ceny zboží bez DPH. Případná odpovědnost kupujícího podle trestněprávních předpisů zůstává tímto nedotčena.

8. Záruční podmínky, reklamace

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly výrobní nebo konstrukční vadou výrobku a projevily se při používání výrobku obvyklým způsobem. Reklamace jakýchkoli vad (nikoliv pouze vad, na které se vztahuje záruka) musí být písemná nebo zaslána do datové schránky prodávajícího, a musí být prodávajícímu doručena a musí k ní být doložena kopie daňového dokladu vystaveného prodávajícím při prodeji reklamovaného zboží. Stanovisko k reklamaci prodávající zaujme bez odkladu, nejpozději však třicet dnů od přijetí reklamace, přičemž v této lhůtě prodávající reklamaci obvykle i vyřídí, případně uzavře o lhůtě a způsobu vyřízení reklamace dohodu s kupujícím… Zjevné vady zboží, vady přepravních obalů, vady vzniklé v důsledku poškození zboží při přepravě (pokud by zajišťoval přepravu prodávající), a množstevní vady, musí být zákazníkem zjištěny a zaznamenány zápisem v dodacím listě při převzetí zboží zákazníkem a oznámeny prodávajícímu bez odkladu po převzetí zboží zákazníkem. Ostatní případné vady je zákazník povinen oznámit bez odkladu poté, kdy se vada případně projevila. (pozn.: Prodávající doporučuje poškozené zboží od dopravce vůbec nepřevzít. Pokud se zákazník rozhodne poškozené zboží převzít, s tím že rozsah poškození zapíše do dodacího listu, doporučuje prodávající vždy při převzetí takového vadného zboží telefonicky kontaktovat prodávajícího a situaci s ním projednat.) 9. Závěrečná ustanovení Pokud se v textu OZP hovoří o písemné formě právního jednání, má se za to, že požadavek písemné formy je splněn i tehdy, pokud písemný projev vůle je zaslán prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, s výjimkou zpráv SMS nebo sdělení zasílaných prostřednictvím sociálních sítí. Toto se však nevztahuje na formu reklamace uvedenou v čl.8 OZP. Tyto obchodní a záruční podmínky jsou zveřejněny mimo jiné na webových stránkách prodávajícího a platí od 1.6.2019 do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky jednostranně změnit. Kupní smlouva se vždy řídí podmínkami, které jsou platné ke dni, kdy byla uzavřena. www.kovos.cz | www.konfigurace-stolu.cz | www.konfigurace-skrine.cz Obchodní oddělení: tel.: +420 412 559 010, mobil: +420 602 16

Navrhněte si vlastní konfiguraci

Navrhněte si stůl

Elektronický konfigurátor profesionálních pracovních stolů KOVOS dle Vašich přání

Otevřít konfigurátor stolů

Navrhněte si skříň

Elektronický konfigurátor profesionálních skříňí KOVOS dle Vašich přání

Otevřít konfigurátor skříní